Case study / Pho, Trinity Kitchen

Pho, Trinity Kitchen

Atmospheric lighting for Vietnamese restaurant